Ubytovací řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Ubytovací zařízení (dále jen „ubytovna“) je určeno pro přechodné ubytování
 2. Úroveň ubytování vytváří prostředí vedoucí ke spokojenosti ubytovaných, kteří jsou povinni dodržovat níže uvedené zásady:
  1. Ubytovaný je povinen nenarušovat klid ostatních ubytovaných a používat rozhlasové přijímače, magnetofony, televize a ostatní zařízení s nutnou ohleduplností ke spolubydlícím a ostatním ubytovaným.
  2. Ubytovaný musí dodržovat dobu nočního klidu od 22.00 do 06.00 hodin.
  3. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a umožnit provádění pravidelného úklidu.
 3. Ubytovaný si může pozvat návštěvy v době od 12.00 do 22.00 hodin. K tomu, aby mohla být návštěva na pokoji, je třeba souhlasu spolubydlícího. Za chování návštěvy odpovídá navštívený. Ve výjimečných případech může zástupce ubytovatele udělit souhlas k přespání návštěvy. Návštěva uhradí za noc stanovenou částku. Úhrada bude placena předem zástupci ubytovatele. Zásadně se návštěva nepovoluje za nepřítomnosti ubytovaného.
 4. Provozovatel ubytovny, Matrix Hotels s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé ubytovanému dle občanského zákoníku. S ohledem na to je ubytovaným doporučeno brát na tuto skutečnost zřetel. Dále ve vlastním zájmu se ubytovaným nedoporučuje skladovat na ubytovně drahé věci.
 5. Ubytovaný odpovídá za škody jím a jeho návštěvou vzniklé a v plném rozsahu je hradí.
 6. Opakované nebo hrubé porušení ubytovacího řádu je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy o ubytování (tzn. vyloučení ubytovaného z ubytovny).

II. Práva ubytovaných

 1. Ubytovaní jsou oprávněni používat:
 • prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny
 • služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno – dodávka tepla, teplé a studené vody, odvodu odpadních vod, elektřiny, plynu, úklidové služby společných prostor, úklidové služby prostor vyhrazených k ubytování, praní a převlékání ložního prádla, běžné opravy bytového zařízení, lednic, provádění deratizace, malířské práce, revize elektrospotřebičů, plynových spotřebičů, odvoz komunálního a tříděného odpadu, čištění splaškové kanalizace, revize hydrantů, opravy dveří, žaluzií – dále jen „služby s ubytováním spojené“.

III. Povinnosti ubytovaných

 1. Při nástupu do ubytovny je ubytovaný povinen předložit zástupci ubytovatele občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 2. Po ubytování na pokoji určeném zástupcem ubytovatele, sepsání smlouvy o ubytování, převzetí klíčů a ostatních náležitostí je ubytovaný se spolubydlícími zodpovědný za svěřený majetek. Veškeré změny (stěhování nábytku a ostatního zařízení) se smí konat jen se souhlasem zástupce ubytovatele.
 3. Při každém odchodu z ubytovny je ubytovaný povinen uzavřít okna a zkontrolovat vypnutí elektrických nebo plynových spotřebičů, uzavření vody a zhasnutí osvětlení.
 4. Všichni ubytovaní jsou povinni šetřit vodou a elektrickým proudem.
 5. Případné závady je třeba okamžitě hlásit zástupci ubytovatele.
 6. Při příchodu na ubytovnu má ubytovaný povinnostchovat se ohleduplně k ostatním ubytovaným.  Zamykat hlavní vchod.
 7. Ubytovaný nesmí nikomu půjčit čipové zařízení a klíč od přiděleného pokoje.
 8. Ubytovaný je povinen umožnit vedení ubytovny kontrolu užívaného pokoje.
 9. Při ukončení ubytování ubytovaný musí opustit a vyklidit pokoj a odevzdá zástupci ubytovatele klíče.
 10. Ubytovaný je povinen dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách ubytovny.
 11. Ubytovaný je povinen dodržovat tento ubytovací řád a požární řád ubytovny.
 12. V případě ukončení pobytu je ubytovaný povinen opustit pokoj do 10 hod
 13. V případě nástupu je pokoj k dispozici od 14 hod

IV. Úhrada ceny

 1. Za ubytování a služby s ubytováním spojené je ubytovaný povinen uhradit cenu za ubytování, kterou stanovuje aktuální ceník. S její výší bude ubytovaný seznámen při zahájení ubytování a tato cena bude rovněž uvedena ve Smlouvě o ubytování.
 2. S ohledem na inflační vlivy, zvýšení cen za dodávku energií a poskytované služby má ubytovatel právo upravit výši ceny za ubytování. O zvýšení ceny za ubytování bude ubytovaný informován vždy nejméně jeden měsíc před úpravou ceny.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Schválil ředitel hotelu: Bc. Petr Čermák

Máte dotaz nebo připomínku? Napište nám!

pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná